اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۰

هاوینگ

روز شمار هاوینگ های پیش رو

روز مانده به هلوینگ بیت کوین

[countdown date=”12 may 2020″ format=”dHMS” hour=”19″ minutes=”54″]

تاریخ انجام هلوینگ:                                                 ۲۰۲۰-۰۵-۱۲


پاداش فعلی استخراج:                                                        ۱۲٫۵


پاداش پس از هالوینگ :                                                      ۶٫۲۵


تعداد بلاک مانده تا هالوینگ :                                            ۱۵,۸۸۲


مدت زمان ثبت بلاک :                                                      ۱۰دقیقه


تعداد بلاک باقیمانده :                                                   ۲,۸۲۳,۵۲۵

روز مانده به هلوینگ بیت کوین کش

[countdown date=”8 april 2020″ format=”dHMS” hour=”10″ minutes=”54″]

تاریخ انجام هلوینگ:                                                  ۲۰۲۰-۰۴-۰۸


پاداش فعلی استخراج:                                                         ۱۲٫۵


پاداش پس از هالوینگ :                                                       ۶٫۲۵


تعداد بلاک مانده تا هالوینگ :                                            ۱۰,۹۴۷


مدت زمان ثبت بلاک :                                                      ۱۰ دقیقه


تعداد بلاک باقیمانده :                                               ۲,۷۶۱,۸۳۷٫۵

روز مانده به هلوینگ بیت کوین SV

[countdown date=”9 april 2020″ format=”dHMS” hour=”20″ minutes=”54″]

تاریخ انجام هلوینگ:                                                   ۲۰۲۰-۰۴-۱۰


پاداش فعلی استخراج:                                                         ۱۲٫۵


پاداش پس از هالوینگ :                                                       ۶٫۲۵


تعداد بلاک مانده تا هالوینگ :                                             ۱۱,۱۶۹


مدت زمان ثبت بلاک :                                                    ۱۰ دقیقه


تعداد بلاک باقیمانده :                                              ۲,۷۶۴,۶۱۲٫۵

etc--gerd

روز مانده به هلوینگ اتریوم کلاسیک

[countdown date=”25 march 2020″ format=”dHMS” hour=”0″ minutes=”54″]

تاریخ انجام هلوینگ:                                                   ۲۰۲۰-۰۳-۲۴


پاداش فعلی استخراج:                                                             ۴


پاداش پس از هالوینگ :                                                         ۳٫۲


تعداد بلاک مانده تا هالوینگ :                                           ۳۵۴,۸۶۹


مدت زمان ثبت بلاک :                                                     ۱۵ ثانیه


تعداد بلاک باقیمانده :                                                 ۸۱,۴۱۹,۴۷۶۴

Dash

روز مانده به هلوینگ دش

[countdown date=”26 april 2020″ format=”dHMS” hour=”20″ minutes=”54″]

تاریخ انجام هلوینگ:                                                  ۲۰۲۰-۰۴-۲۷


پاداش فعلی استخراج:                                              ۳٫۴۵۱۸۰۷۶۸


پاداش پس از هالوینگ :                                             ۳٫۲۰۵۲۴۹۹۹


تعداد بلاک مانده تا هالوینگ :                                            ۵۲,۳۱۱


مدت زمان ثبت بلاک :                                                    ۲٫۶ دقیقه


تعداد بلاک باقیمانده :                                   ۹,۶۱۴,۷۷۲٫۱۲۲۱۱۴۸۸

zcash-icon-fullcolor

روز مانده به هلوینگ زدکش

[countdown date=”23 oct 2020″ format=”dHMS” hour=”11″ minutes=”54″]

تاریخ انجام هلوینگ:                                                  ۲۰۲۰-۱۰-۲۳


پاداش فعلی استخراج:                                                        ۶٫۲۵


پاداش پس از هالوینگ :                                                     ۳٫۱۲۵


تعداد بلاک مانده تا هالوینگ :                                           ۱۵۷,۸۶۲


مدت زمان ثبت بلاک :                                                   ۲٫۵ دقیقه


تعداد بلاک باقیمانده :                                               ۶,۲۳۶,۶۳۷٫۵

اخبار

اخبار